TC4 Series - Happy, Healthy People
 


     TC4ALL
Terms TERMINOLOGY


Formal Opening:

Teacher says:
Yubei ( E-bay): Prepare
Qing Yi: Respect please

You say:
Laoshr Hao? (Lao Shur How?): How are you, Teacher?

Teacher says:
Da jie Da Hao? ( Da Jee Da How): Big Family, How are you?

Formal Closing:

Teacher says:
Yubei ( E-bay): Prepare
Qing Yi: Respect please

You say:
Xie Xie Laoshr (Shay Shay Lao Shur): Thank you Teacher

Teacher says:
Bokatche: Don't be so polite.


Terms:

Shrfu: Teacher
Shrgong: Your Teacherís Teacher
Jiaolian: Coach

Taiji/Tai Chi: Great Extremes
Taijiquan (Tie gee chwen)/Tai Chi Chaun: Great Extremes Boxing
Qigong (Chee gong: Energy skills

Wushu (Woo shoe: Martial Techniques (Arts)
Zhonguo Wushu: Chinese Martial Techniques (Arts)

Bagua: Eight Trigrams
Baguazhang: Eight Trigrams Palm

Xing: Shape
Yi: Intention
Xingyiquan: Shape and intention boxing

Quan: Fist
Jian: Straight Sword
Dao: Broadsword
Gun: Staff
Qiang: Spear


Counting:

(1) Yi (Yee): One
(2) Er (ur): Two
(3) San (sahn): Three
(4) Si (suh): Four
(5) Wu (woo): Five
(6) Liu (lee-oh): Six
(7) Qi (chee): Seven
(8) Ba (bah): Eight
(9) Jiu (gee-oh): Nine
(10) Shi (shr): Ten
(11) Shiyi: Eleven
(12) Shier: Twelve
(13) Shisan: Thirteen
(14) Shisi: Fourteen
(15) Shiwu: Fifteen
(16) Shiliu: Sixteen
(17) Shiqi : Seventeen
(18) Shiba: Eighteen
(19) Shijiu: Nineteen
(20) Ershi: TwentyStances

Bu: Step or Stance
Gongbu: Bow Stance
Mabu: Horse Stance
Pubu: Drop Stance
Xubu: Empty Stance
Xiebu: Resting Stance
Dulibu: Single Leg Stance
Bingbu: Feet Together Stance
Dingbu: T Step (Stance)
Zuopan: Seated Twisting Stance